ข้อมูลโครงการ

การพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์โดยทีมสหวิทยาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน : บางกอกน้อยโมเดล.....

หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่บางกอกน้อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการบางกอกน้อยโมเดล การดำเนินการที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการการเพิ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุที่มีภาวะก่อนเปราะบางโดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพแบบผสมผสานระบบการแพทย์ทางไกล ในเขตชุมชนเมือง..

อ่านต่อ +

ข่าวประชาสัมพันธ์

นำเสนอโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ โดยทีมสหวิทยาแบะการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน : บางกอกน้อยโมเดล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ที่ผ....


ศิริราชจับมือ รพ.สงฆ์ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ทางออนไลน์ ต้นแบบด้านสุขภาวะเขตเมืองอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันพุ....