ข่าวประชาสัมพันธ์

นำเสนอโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ โดยทีมสหวิทยาแบะการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน : บางกอกน้อยโมเดล์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ที่ผ....


ศิริราชจับมือ รพ.สงฆ์ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ทางออนไลน์ ต้นแบบด้านสุขภาวะเขตเมืองอย่างเป็นรูปธรรม์

เมื่อวันพุ....


หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานคุณธรรมและจริยธรรม เข้าพบ นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ เยี่ยมชมศึกษาการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ สถาบันพัฒน....


หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณร อาพาธของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารภูมิส....