หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณร อาพาธของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 

——————————————

รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ   รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยใน นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการพิเศษ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว

และ ผศ.นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี พร้อมด้วยทีมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับ รศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล รองหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณร อาพาธของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้ประทานแนวทางไว้เป็นต้นแบบของการดูแลพระภิกษุ สามเณร อาพาธในสถานพยาบาลระดับตติยภูมิของประเทศ

โดยการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลในโครงการ "บางกอกน้อยโมเดล : สุขภาพดี เริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้ว" ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ให้มีสุขภาพที่ดี