หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานคุณธรรมและจริยธรรม เข้าพบ นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ เยี่ยมชมศึกษาการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

—————————————

ศ.นพ.วีรศักดิ์  เมืองไพศาล  อาจารย์ประจำ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  และ รศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล รองหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานคุณธรรมและจริยธรรม เข้าพบ นพ.เกษม เวชสุทธานนท์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ เยี่ยมชมศึกษาการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ อีกทั้งนำเสนอโครการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์โดยทีมสหวิทยาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน : บางกอกน้อยโมเดล เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โดยการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์และแนวทางการจัดอบรม พระคิลานุปัฏฐาก  ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ให้มีสุขภาพที่ดี