ศิริราชจับมือ รพ.สงฆ์ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ทางออนไลน์ ต้นแบบด้านสุขภาวะเขตเมืองอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันพุธที่ 19  มกราคม 2565 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ผ่านระบบเทคโนโลยี ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระเมตตาประทานพระคติธรรมเพื่อเผยแผ่ในพิธีลงนาม โดยมีพระเทพสุวรรณเมธี เป็นพระผู้แทนกล่าวคติธรรม ในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ ผ่านระบบเทคโนโลยี ซึ่งทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นับเป็นพระกรุณาธิคุณ เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

          ในโอกาสนี้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับนพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี รศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล รองหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/หัวหน้าโครงการฯ และ นพ.อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร/เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พระพิมลภาวนาพิธาน เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ทีมผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและทีมบริหารจากโรงพยาบาลสงฆ์ ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวด้วยเช่นกัน

          โครงการนี้ถูกจัดทำขึ้น เนื่องจาก คณะผู้วิจัย หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโนบายสุขภาพ เล็งเห็นถึงปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพระสงฆ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีหลายหน่วยงานฯ ได้เข้าดำเนินการดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ยังไม่มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการชัดเจนและขาดการเชื่อมต่อของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ส่งผลให้การดูแลสุขภาพพระสงฆ์มีความหลากหลาย ไม่จำเพาะ และไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งพระสงฆ์เกิดความสับสน ไม่ทราบข้อมูลสุขภาพ ขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิการรักษา และไม่สามารถจัดการสุขภาพของตนเองเมื่อต้องปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา นอกจากนี้ ยังพบปัญหาจากความไม่เพียงพอในการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการสำหรับพระสงฆ์ 

          ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัย หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ จึงได้รวบรวมทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพจาก มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจากภาคเอกชน ร่วมกับการมีส่วนร่วมกับพระสงฆ์ในเขตบางกอกน้อย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการในครั้งนี้

          คณะผู้วิจัย หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คาดหวังว่า การดำเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้จะสร้างต้นแบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ ครบวงจร และสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และสื่อมาใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยจะประกอบด้วยโครงการย่อย 8 โครงการ อันได้แก่

  1. โครงการสนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และมีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่าง โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลสงฆ์
  2. โครงการพัฒนาสื่อการดูแลสุขภาพออนไลน์ให้เหมาะสมกับโรคและช่วงวัย (Best practice)
  3. โครงการวิจัยพัฒนาระบบ machine learning เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง
  4. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการประมวลผล แจ้งเตือนและตอบกลับเรื่องวิธีการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
  5. โครงการพัฒนา Telemedicine ผ่าน kiosk
  6. โครงการจัดบริการหอผู้ป่วยพระสงฆ์ของโรงพยาบาลศิริราช
  7. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพโดยมีการอบรม health coach ดำเนินการร่วมกับพระคิลานุปัฏฐาก
  8. โครงการอบรมร้านค้า และ ประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการมีส่วนร่วมในการดูแลและใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์

ไฟล์แนบ