นำเสนอโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ โดยทีมสหวิทยาแบะการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน : บางกอกน้อยโมเดล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ได้จัดงานบรรยายนำเสนอโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ โดยทีมสหวิทยาและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน : บางกอกน้อยโมเดลขึ้น ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระเข้าร่วมวิพากษ์แอพพลิเคชั่น สอบถามความต้องการหรือสิ่งที่อยากให้เกิดภายในแอพพลิเคชั่นสำหรับพระสงฆ์ เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการ ภายในงานมีพระเข้าร่วม 35 รูป <script> <?php

ไฟล์แนบ